فا / en
 مرتضی دادور آلانق

مرتضی دادور آلانق

مشخصات زمینه های تخصصی دروس تدریسی
مرتبه استاديار تاريخ تحليلي صدر اسلام
دانشکده گروه آموزشي معارف اسلامي تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
سمت