فا / en
 حمید مدرسی

حمید مدرسی

مشخصات زمینه های تخصصی دروس تدریسی
مرتبه استاديار تفسير موضوعي قرآن
دانشکده گروه آموزشي معارف اسلامي تفسير موضوعي نهج البلاغه
سمت انديشه اسلامي1