فا / en
دکتر احمدرضا شاه علی

دکتر احمدرضا شاه علی

مشخصات زمینه های تخصصی دروس تدریسی
مرتبه دانشيار انقلاب اسلامي ايران
دانشکده گروه آموزشي معارف اسلامي
سمت