فا / en
دکتر محمد امینی فارسانی

دکتر محمد امینی فارسانی

مشخصات زمینه های تخصصی دروس تدریسی
مرتبه استاديار روش تحقیق پیشرفته در زبان شناسی کاریردی زبان انگليسي
دانشکده گروه آموزشي زبانهاي خارجي نگارش پیشرفته تجزيه و تحليل كلام
سمت تحلیل گفتمان نگارش پيشرفته

افتخارات

ردیف عنوان سال
1 کسب عنوان دانشجوی نمونه ایران در حوزه ادبیات وعلوم انسانی (مقطع ارشد) 1390
2 کسب عنوان دانشجوی نمونه ایران در حوزه ادبیات وعلوم انسانی (مقطع کترای تخصصی) 1396
3 کسب عنوان پایان نامه برتر سال ایران در حوزه ادبیات وعلوم انسانی 1396

دانشجویان تحت سرپرستی

ردیف نام دانشجو مقطع دانشجو عنوان پروژه راهنمای مشترک
1 معصومه بندر كارشناسي ارشد Iranian EFL High School Teachers Beliefe, Self-efficiency and Challanges about Communicative Language Testing محبوبه تقي زاده
2 بهاره برادران كاظم زاده كارشناسي ارشد The Role of non-native language teachers oral proficiency inn effective teaching اكرم نيرنيا
3 ليلا محمدحسني كارشناسي ارشد A Comparative Genre vAnalysis of Moves in Abstract of Hard and Soft Sciences Research Aeticles