لزوم استفاده از آنتی ويروس McAfee

نظر به اينکه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دانشگاه، آنتی ويروس McAfee را تهيه و مسئوليت نصب و راه اندازی آن بر روی کامپیوترها را به عهده شرکت پشتيبانی سخت افزار و نرم افزار طرف قرارداد دانشگاه قرار داده است، لذا بدينوسيله اعلام می گردد، در صورت ممانعت هر يک از کاربران از نصب آنتی ویروس مذکور بر روی کامپیوتر خود، مسئوليت­های بعدي آن بعهده کاربر مربوطه می باشد.